Petsamon Liikenne Oy

Petsamon Liikenne Oy

Petsamon Liikenne Oy logo
Telluskatu 4 A 35, 11130 Riihimäki | 5/5 | 1 arvio(ta) | 76 kyydittyä ihmistä

Yhteystiedot

Petsamon Liikenne Oy

Telluskatu 4 A 35
11130 Riihimäki
0449016688
petsamonliikenne@gmail.com
https://petsamonliikenne.fi

Jätä uusi tarjouspyyntö

Matkustajien arviot liikennöitsijästä

Arviot ovat Tilausajot.net-palvelun käyttäjiltä, jotka ovat tilanneet matkan tältä liikennöitsijältä.


5
Keskimääräinen arvio
5
Ajoneuvon kunto ja siisteys
5
Kuljettajan palvelualttius
5
Kuljettajan ajotapa
5
Ajojärjestelyn sujuvuus
5
Yhteydenpito ja täsmällisyys

02.09.2020 09:15 |

Ajoneuvon kunto ja siisteys
Kuljettajan palvelualttius
Kuljettajan ajotapa
Ajojärjestelyn sujuvuus
Yhteydenpito ja täsmällisyys

Yleiset sopimusehdot

Tilaus- ja sopimusehdot

1. Petsamon Liikenne Oy sitoutuu suorittamaan tilatusta ajosta annetun tilausvahvistuksen mukaisen ajon. Mikäli sovittuun aikatauluun tai reittiin tulee asiakkaasta johtuvia muutoksia, muutoksista on erikseen sovittava kuljetuksen suorittajan kanssa ja lisätyöstä tai odotusajasta veloitetaan hinnaston mukaisesti. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä sekä aikataulu- tai reittimuutoksista kun ajo on jo alkanut.

2.Tilaajalla on velvollisuus antaa Petsamon Liikenne Oy:n käyttöön kaikki tarpeelliset ja pyydetyt tiedot hyvissä ajoin ennen ajoa mitä yritys tarvitsee tilauksen turvalliseen ja lainmukaiseen suorittamiseen. Tilaukselle on nimettävä vastuuhenkilö joka toimii myös yhdyshenkilönä asiakkaan ja Petsamon Liikenne Oy:n välillä.

3. Tilausvahvistuksen yhteydessä voidaan veloittaa varausmaksua 20 % tilauksen loppusummasta ja koko varaus erääntyy maksettavaksi 2 viikkoa ennen ajon alkua, ellei erikseen ole muuta sovittu. Mikäli maksua ei suoriteta, Petsamon Liikenne Oy katsoo tilauksen peruutetuksi. Tilaus tulee peruuttaa kirjallisesti viimeistään 4 viikkoa ennen ajon alkua, mikäli varausmaksu halutaan palautettavaksi. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta. Myöhemmin kuin 7 vrk etukäteen peruutetut ajot veloitetaan kokonaan ja alle 4 viikkoa myöhemmin perutetuista ajoista veloitetaan alkuperäinen varausmaksu tai vähintään 20% ajon hinnasta. Mikäli tilaus suoritetaan niin myöhään, ettei maksuehtoa voida noudattaa, tulee maksu kuljetuksesta olla suoritettuna ennen ajon alkamista. Petsamon Liikenne Oy on oikeutettu perimään laskutuslisän, mikäli maksu suoritetaan laskulla.

4. Petsamon Liikenne Oy sopii ennen ajoa asiakkaan kanssa aikataulun ja reitin riittävällä tarkkuudella. Hinta tai hinnoitteluperusteet sovitaan asiakkaan kanssa ennen ajon alkua, muutoin noudatetaan erillistä hinnastoa kuljetuksen hinnoittelussa. Mikäli muutoksia tai lisätöitä aiheutuu asiakkaan toiminnasta tai pyynnöstä on Petsamon Liikenne Oy:llä oikeus veloittaa niistä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ajon alettua, kuljettajan kanssa sovittavista muutoksista veloitetaan hinnaston mukaisesti lisättynä mahdollisesti muilla aiheutuneilla kustannustekijöillä. Mikäli asiakkaan ilmoittama osoite, sinne johtava tie tai asiakkaan toivoma reitti tahi muu vastaava kohde on sellainen tai siinä kunnossa ettei kuljettaja voi sinne turvallisesti ilman vaaraa auton rikkoutumisesta tai kiinnijuuttumisesta ajaa, ei tästä suoriteta korvausta. Edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa kuljettaja keskeyttää ajon ja päästää matkustajat ulos lähimmässä turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa paikassa.

5. Petsamon Liikenne Oy ei vastaa välillisistä eikä välittömistä kustannuksista joita asiakkaalle tai asiakkaan ryhmälle aiheutuu mikäli viivästys, peruutus tai reittimuutos johtuu muusta kuin Petsamon Liikenne Oy:n omasta tahallisesta ja tuottamuksellisesta toiminnasta. Mikäli matkaan tai matkan alkamiseen tulee viivästys tai peruutus auton rikkoontumisen tai vastaavan syyn takia, toinen auto järjestetään paikalle tai vika korjataan kohtuullisessa ajassa. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan kaupunkialueella kolme tuntia ja muualla etelä-suomessa kahdeksan tuntia. Tällaisessa tilanteessa mahdollinen auton tyypin, varustetason tai paikkaluvun vaihtuminen ei oikeuta tilaajaa hyvitykseen eikä palveluntarjoajaa hinnankorotukseen. Sovitun mukainen auto vaihdetaan ajoon kuitenkin ensi tilassa. Mikäli tilaajan tai hänen edustajansa toiveen perusteella vaihdetaan ajoon pienempi tai edullisempi auto, hinnoittelussa noudatetaan kuitenkin alunperin sovittua taksaa ellei etukäteen ole muuta sovittu.

6. Matkustajan kalustolle aiheuttama vahinko veloitetaan ajon tilaajalta. Mikäli kalusto on käyttökelvoton korjaustoimenpiteiden aikana, seisonta-ajasta veloitetaan normaalin hinnaston mukaisen päivävuokran mukaan. Auton normaali likaantuminen ajon aikana ei ole asiakkaan vastuulla. Mikäli autoa joudutaan siivoamaan asiakkaan tai asiakkaan matkustajien toimista johtuvista syistä normaalista poikkeavasti on Petsamon Liikenne Oy oikeutettu veloittamaan aiheutuneet kulut ja mahdollinen seisonta-aika täysimääräisenä asiakkaalta. Ajoneuvossa kaikenlainen syöminen ja juominen sekä kaikki muu sellainen toiminta jonka seurauksena ajoneuvon sisätilat saattavat likaantua on kielletty. Tilaajan tai tilaajan nimeämän matkanjohtajan velvollisuus on valvoa ryhmänsä käyttäytymistä matkan aikana ja toimia siten että toimitusehtoja noudatetaan.

7. Mikäli matkustaja käyttäytyy toistuvasti asiattomasti, on kuljettajalla oikeus keskeyttää ajo ja poistaa matkustaja autosta sekä tarvittaessa pyytää viranomainen paikalle. Tässä tapauksessa Petsamon Liikenne Oy ei vastaa viivästyksestä aiheutuvista kuluista. Mikäli ajoaika tämän takia venyy, on Petsamon Liikenne Oy:llä oikeus veloittaa ylimääräisistä tunneista, kilometreistä ja lisätöistä hinnastonsa mukaisesti.

8. Ajot suunnitellaan ja suoritetaan siten että kuljettajan työ- ja lepoaikasäädökset täyttyvät. Kuljettaja ei saa rikkoa työ- ja lepoaikasäädöksiä. Mikäli matkaan sisältyy yöpymisiä, on asiakas velvollinen omalla kustannuksellaan majoittamaan kuljettajan ja mahdollisen matkanjohtajan tai oppaan. Kuljettajalle on osoitettava oma huone sekä peseytymismahdollisuus. Mikäli kuljettajalle ei ole asiakkaan toimesta osoitettu majoituspaikkaa, Petsamon Liikenne Oy majoittaa kuljettajan itse ja tästä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta hinnaston mukaisesti.

9. Petsamon Liikenne Oy voi halutessaan teettää ajon alihankintana kolmannella osapuolella tai vuokrakalustolla, myös auton vaihto toiseen on mahdollista. Edellä mainituista toimista ei suoriteta asiakkaalle korvausta tai mitään muutakaan hyvitystä. Reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti 7 vuorokauden kuluessa yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen ajon suorituspäivästä klo 12:00 lukien, muussa tapauksessa oikeus reklamointiin pidätetään ja katsotaan että reklamaatio on aiheeton.

10. Tilaaja toimii itse tai edustajansa kautta ryhmänsä matkanjärjestäjänä ja vastaa itse kaikista matkanjärjestäjälle kuuluvista vastuista ja velvoitteista sekä huolehtii aikataulujen, reittien ja pysähdysten suunnittelusta sekä matkustajiensa opastuksesta ja valvonnasta. Pysähdys- ja kohdepaikoissa tilaaja vastaa itse tai edustajansa kautta että matkustajat poistuvat autosta oikeissa kohdin ja ettei pysähdyspaikoissa kukaan jää kyydistä.

11. Matkatavarat asetetaan kuljettajan osoittamaan tavaraosastoon autossa. Kuljetusliike ei ole kuljetettavasta rahdista ja matkatavaroista vastuussa mikäli asiakas on itse lastannut tavarat autoon ja/tai niistä ei ole tehty rahtikirjaa. Matkatavaroiden ja kaikenlaisen muun omaisuuden jättäminen autoon matkustajan poistuessa tapahtuu tämän omalla vastuulla. Petsamon Liikenne Oy ei vastaa omaisuuden katoamisesta tai pilaantumisesta.

12. Vahingonkorvaustilanteessa Petsamon Liikenne Oy vastaa ainoastaan tilaajalle ja/tai matkustajille aiheutuneista suorista kuluista erillisen korvauspyynnön perusteella halvimman vaihtoehdon mukaan tositteiden perusteella. Välillisistä kuluista korvauksia ei makseta. Peruuntuneesta ajamattomasta tai keskeytyneestä ajosta tai sen osasta mahdollisesti suoritettava korvaus on enintään kyseisestä ajosta tai sen osasta veloitettavan arvonlisäverottoman summan suuruinen. Auton varusteissa esiintyvistä puutteista tai vioista ei suoriteta minkäänlaista korvausta tai hyvitystä.

13. Valmismatkoissa noudatetaan valmismatkalakia niiltä osin kun se poikkeaa näistä toimitusehdoista.

14. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Riihimäen käräjäoikeudessa.