Tilausajot.net käyttöehdot

Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä Tilausajot.net -palvelua tai siihen liittyviä palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat palveluun rekisteröitymistä, sen käyttöä, sivuston sisältöä ja niillä olevia palveluita.

Yleistä

Tilausajot.net (jäljempänä ”Palvelu”) on Rideer Nordic Oy:n (Y-tunnus 2435233-4, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottama maksuton palvelu, jossa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi kilpailuttaa tilausajoja. Käyttämällä Tilausajot.net verkkopalvelua Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palveluntarjoaja välittää Asiakkaan tarjouspyynnön liikennöitsijöille (jäljempänä ”Myyjät”) ylläpitämässään SynergyBus-palvelussa (jäljempänä ”SynergyBus”). Asiakas saa tiedon sähköpostiin kaikista uusista Myyjien tekemistä tarjouksista (jäljempänä ”Tarjous”). Tarjoukset ovat nähtävissä Tilausajot.net-palvelussa (vaatii kirjautumisen).

Rekisteröityminen

Asiakas voi rekisteröityä Palveluun Rekisteröidy-painikkeen kautta tai ensimmäisen tarjouspyynnön jättämisen yhteydessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: koko nimi, sähköpostiosoite sekä vapaavalintainen salasana. Kirjautuessaan Palveluun käyttäjä voi ilmoittaa myös muita tietoja itsestään. Tietoja ei käytetä muuhun kuin tarjouspyynnön ja siihen liittyvän tarjoustiedon välittämiseen, palvelutarjonnan ja -ominaisuuksien viestimiseen asiakkaalle ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

Tilaukset

Asiakas jättää tarjouspyynnön (jäljempänä ”tarjouspyyntö”) Palvelun etusivulla tai kirjauduttuaan jo olemassa olevilla käyttäjätunnuksilla palveluun sisään. Pakollisia tietoja ovat lähtöpäivä ja -aika, lähtöpaikka, määränpää, matkareitti ja kohteet, paluulähtö kohteesta, tarjousten viimeinen hyväksymispäivä ja arvioitu henkilömäärä. Palveluntarjoaja huolehtii Asiakkaan tarjouspyynnön vastaanottamisesta ja Asiakkaalle toimitettavasta tarjouspyyntövahvistuksesta. Asiakas saa jokaisesta uudesta tarjouksesta tiedon tunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Kirjauduttuaan Palveluun Asiakas voi tarkastella tarjouksia sekä lopulta hyväksyä (tilata) tai hylätä tarjouksen. Palvelussa annettavat Tarjoukset ovat aina välimyyntivarausehdolla tehtäviä, jonka vuoksi tilaus on voimassa vasta Palveluntarjoajan vahvistettua tilauksen sähköpostitse suoraan Asiakkaalle tarjouksen hyväksynnän jälkeen.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun yleisestä asiakaspalvelusta, mutta Myyjä vastaa itse oman palvelunsa asiakaspalvelusta. Tilaus- ja ostosopimus syntyy Palvelussa aina Asiakkaan ja Myyjän välille. Palveluntarjoaja ei ole Myyjä, eikä Palvelussa tehtävän kaupan osapuoli. Varaaminen ja ajon yksityiskohdista sopiminen tapahtuu Asiakkaan ja Myyjän välillä.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tällöin mahdollisesta korvauksesta sovitaan Myyjän ja Asiakkaan välillä.

Hinnat ja maksuehto

Myyjä määrittää valitsemansa hinnan tarjoukselleen. Tarjouksista Asiakas valitsee itselleen sopivimman. Maksuehtojen määrittäminen kuuluu Myyjälle sekä niistä sopiminen tapahtuu Myyjän ja Asiakkaan välillä. Palveluntarjoaja ja Myyjä pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin.

Virheet ja reklamaatiot

Palvelua koskevat mahdolliset reklamaatiot ja palautteet Palveluntarjoaja ottaa vastaan asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun tiedot löytyvät www.tilausajot.net verkkosivuilta. Palveluntarjoaja pyrkii vastaamaan yhteydenottoihin viiden (5) arkipäivän aikana.

Peruutusehdot

Myyjä vastaa matkan peruuntumisesta, paikan- tai aikataulunmuutoksista, saatavuudesta, luotettavuudesta ja virheettömyydestä sekä näihin liittyvästä mahdollisesti syntyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa edellä mainituista muutoksista ja niistä mahdollisesti syntyvistä seurauksista.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tarjouspyyntöään tai peruuttaa se kokonaan ennen valittua tarjousta (tilausta). Tilauksen jälkeen sovelletaan Myyjän antamia varaus- ja peruutusehtoja.

Asiakkaan toiminta palvelussa

Asiakas vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan käyttäjätili, mikäli Asiakas toimii vastoin näitä käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Sivuston toiminnallisuus ja muutokset

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Käyttöehdoista muuta johdu.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Immateriaalioikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille kuten Myyjille. Asiakkaalla ei ole ilman Palveluntarjoajan ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa.

Tietoturva

Palveluntarjoaja huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun tietoturvan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Ylivoimainen este

Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Palveluntarjoajasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Palveluntarjoajalta sopimuksen rikkomisesta.

Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Vastuu Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen ja on maksimissaan 500 €.

Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Voimassaolo ja muutokset

Nämä Ehdot ovat voimassa 13.05.2022 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan ilmoittamana ajankohtana. Muuttuneita Ehtoja ei sovelleta Asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Kotkan käräjäoikeudessa.